Statut Stowarzyszenia „Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej dalej zwanym Narodowym Centrum, jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji a także spadkobiercą prawnym dawnych organizacji Tatarów Polskich, a w szczególności:
  a) Koła Akademików Muzułmanów Polskich,
  b) Stowarzyszeń Pomocy Biednym Muzułmanom,
  c) Związku Kulturalno – Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Narodowe Centrum nawiązuje do 600 – letniej tradycji historycznej Tatarów Rzeczypospolitej, którą to tradycję reprezentuje i kontynuuje.
 3. Narodowe Centrum może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2

 1. Terenem działania Narodowego Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów Narodowe Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Narodowe Centrum może zatrudniać pracowników, którymi mogą być zarówno członkowie Narodowego Centrum jak i osoby nie będące członkami Narodowego Centrum.

§ 3

 1. Siedzibą Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest miasto Gdańsk.

§ 4

 1. Czas trwania Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest nieograniczony.

§ 5

 1. Narodowe Centrum działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U 2015.1393), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U 2106.239) oraz niniejszego statutu.
 2. Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej posiada osobowość prawną.
 3. Narodowe Centrum może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z PKD 94.99. Z.
 4. Narodowe Centrum może tworzyć wyodrębnione jednostki organizacyjne dla prowadzenia działalności pożytku publicznego.

§ 6

 1. Narodowe Centrum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 7

 1. Nazwa „Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej” i jego symbol korzystają z ochrony prawnej.
 2. Symbol Narodowego Centrum ustali Zarząd.

§ 8

 1. Narodowe Centrum jest organizacją reprezentującą grupę etniczną Tatarów Polskich.
 2. Narodowe Centrum jako reprezentant tatarskiej grupy etnicznej może posiadać swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Narodowym RP, organach samorządowych wszystkich szczebli i instytucjach Unii Europejskiej.

Cele Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 9

 1. Celem Narodowego Centrum jest:
  a) ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej Tatarów polskich,
  b) integracja ludności pochodzenia tatarskiego,
  c) działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych, społeczeństw i społeczności lokalnych, oraz na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
  d) pogłębianie wiedzy o tradycji i historii Tatarów,
  e) ochrona i popieranie interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków,
  f) działalność w sferze rozwoju nauki, edukacji, wychowania i szkolnictwa wyższego oraz działalność wspomagająca technicznie i organizacyjnie szkolnictwo, edukację i naukę,
  g) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  h) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
  i) działalność i upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą,
  k) aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  l) działalność charytatywna,
  ł) działalność w zakresie ochrony zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  m) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  n) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, ochroną praw dziecka,
  o) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii, Polakom za granicą,
  p) promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

§ 10

 1. Narodowe Centrum realizuje swoje cele przez:
  a) powoływanie organizacji młodzieżowych i dziecięcych,
  b) prowadzenie działalności gospodarczej, informacyjnej i wydawniczej oraz przygotowywanie odpowiednich programów i narzędzi informatycznych wspierających realizację zamierzonych celów,
  c) organizowanie działalności naukowo – badawczej dotyczącej Tatarów polskich,
  d) powoływanie i prowadzenie ośrodków badawczych, instytutów informacji naukowej,
  e) powołanie i prowadzenie „Gazety Tatarskiej”,
  f) organizację pomocy i wsparcia członkom,
  g) podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie zachowania tradycji i świadomości etnicznej orientu, innych grup mniejszości narodowej,
  i) współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami i uczelniami wyższymi oraz innymi instytucjami,
  j) współpracę z osobami fizycznymi i podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Narodowego Centrum i zainteresowanymi realizacją celów Narodowego Centrum,
  k) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
  l) udzielanie pomocy prawnej i finansowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w tym osobom dyskryminowanym i pokrzywdzonym przez organy władzy publicznej,
  ł) organizowanie edukacji i nauki oraz zdrowego wypoczynku dzieci, młodzieży i innych osób,
  m) finansowanie działań i programów rehabilitacji zdrowotnej oraz osób niepełnosprawnych,
  n) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  o) organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, wykładów otwartych, seminariów i wyjazdów studyjnych,
  p) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Narodowego Centrum przez inne podmioty i zainteresowane osoby,
  r) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie konkretnych działań objętych zakresem działania Narodowego Centrum,
  s) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, medali i odznaczeń według kryteriów ustalonych przez Władze Narodowego Centrum za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Narodowe Centrum,
  t) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie z celami statutowymi Narodowego Centrum.
 2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

§ 11

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Narodowe Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w załączniku do Statutu Narodowego Centrum, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest przeznaczona wyłącznie do realizacji celów statutowych tj. na realizację celów pożytku publicznego.
 3. Narodowe Centrum może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi tego rodzaju działalności.

Odznaczenia

§ 12

 1. Za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz Narodowego centrum, Zarząd może nadać odznaczenie.
 2. Wzór odznaczenia zostanie uchwalony przez Zarząd Narodowego Centrum

Prawa i obowiązki członków
Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Narodowego Centrum może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pochodzący z polskich Tatarów, który akceptuje cele i zadania Narodowego Centrum, posiada pełnię praw publicznych i obywatelskich.
 2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Narodowego Centrum jest złożenie podpisanej deklaracji członkowskiej i opłacenie wpisowego.
 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd.
 4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 5. Odwołanie składa się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu.
 6. Członkiem Honorowym Narodowego Centrum może być osoba szczególnie zasłużona dla społeczności tatarskiej i Narodowego Centrum. Tytuł członka honorowego przyznaje Zarząd Narodowego Centrum.
 7. Członkowie honorowi mają prawa uczestniczyć we wszystkich uroczystościach Narodowego Centrum.
 8. Członek honorowy opłaca składki członkowskie w takiej samej stawce jak członek zwyczajny.
 9. Członkiem wspierającym Narodowe Centrum może być każda osoba fizyczna poczuwająca się do tatarskiego pochodzenia i pragnąca wspierać działalność Narodowego Centrum. Członkiem wspierającym może być także każda osoba prawna, w jakikolwiek sposób wspierająca działalność Narodowego Centrum. Członkowie wspierający Narodowego Centrum nie wnoszą opłat członkowskich.

§ 14

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi Narodowego Centrum mają bierne i czynne prawo wyborcze.
 2. Członkom zwyczajnym i honorowym przysługują dodatkowe prawa do:
  a) brania udziału w działalności statutowej Narodowego Centrum,
  b) kształtowania programu i polityki Narodowego centrum,
  c) korzystania z pomocy materialnej Narodowego Centrum,
 3. Wszystkim członkom Narodowego Centrum przysługuje prawo do oceny władz Narodowego Centrum i formułowania postulatów pod jej adresem.

§ 15

 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego Narodowego Centrum jest:
  a) przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Narodowego Centrum,
  b) troska o dobre imię Narodowego Centrum,
  c) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
  d) aktywne uczestnictwo w życiu Narodowego Centrum oraz rzetelne realizowanie przyjętych zadań,
  e) regularne opłacanie składek członkowskich.
 2. Członek honorowy Narodowego Centrum zobowiązany jest do wypełniania postanowień zawartych w punktach: b) i c) przedmiotowego paragrafu.
 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest przestrzeganie postanowień zawartych w punkcie: d) przedmiotowego paragrafu.

§ 16

 1. Członkostwo w Narodowym Centrum wygasa w przypadku:
  a) śmierci członka,
  b) rezygnacji zgłoszonej na piśmie.
 2. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Narodowym Centrum, Zarząd dokonuje wykreślenia z Centralnego Rejestru Członków Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkostwo w Narodowym Centrum zostaje zawieszone na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku nie dokonywania opłat składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 4. Odwołanie od decyzji określonej w pkt. 3, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 17

 1. Centralny Rejestr Członków Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzi Zarząd Narodowego Centrum.
 2. Władze Narodowego Centrum mogą, w zależności od potrzeb, prowadzić inne rejestry.

Struktura organizacyjna
Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 18

 1. Władze Narodowego centrum działają kolektywnie i wyrażają swoją wole w formie uchwał.
 2. Uchwały władz naczelnych Narodowego Centrum są obowiązujące dla wszystkich członków.
 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej lub głosowania tajnego zażąda osoba uprawniona do głosowania.

§ 19

 1. Wybory do władz Narodowego Centrum dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekroczy liczby mandatów można odstąpić od tajnego głosowania z zachowaniem wymogu określonego w § 18 pkt 4.
 2. Do władz zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów stanowiącą więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty, przeprowadza się, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia pierwszej tury wyborów, następną turę wyborów.
 3. Wygaśnięcie mandatu we władzach następuje po upływie kadencji albo na skutek ustąpienia lub odwołania.
 4. Odwołanie władz następuje w głosowaniu tajnym, na wniosek, co najmniej 1/5 członków organu, który jest uprawniony do dokonania wyboru. Odwołanie władz może nastąpić z uwagi na działania sprzeczne z postanowieniami przepisów powszechnie obowiązujących, a zwłaszcza w przypadku postępowania sprzecznego z postanowieniami niniejszego statutu.
 5. W miejsce członków organów kolegialnych, których mandat wygasł w trakcie kadencji wchodzą osoby, które w ostatnich wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku braku członków organów kolegialnych, wyborów na wakujące stanowiska, na zasadzie kooptacji, dokonuje Zarząd.

Władze naczelne Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 20

 1. Władzami naczelnymi Narodowego Centrum są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  b) Komisja Rewizyjna,
  c) Zarząd.

§ 21

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 5 lat od dnia wyboru.
 2. Kadencję władz naczelnych można skrócić uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 głosów przy zachowaniu quorum określonego w par. 19.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział wszyscy członkowie Narodowego Centrum.
 2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane dodatkowo:
  a) na żądanie min. 3 członków Zarządu,
  b) na żądanie co najmniej 1/10 wszystkich członków Narodowego Centrum
 4. W sytuacjach wyjątkowych, na żądanie min 3 członków Zarządu i 1/5 wszystkich członków Narodowego Centrum może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 5. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia pisemnie lub z zastosowaniem elektronicznych form komunikacji, wszystkich członków Narodowego Centrum nie później niż 14 dni przed jego terminem. Do informacji o terminie Walnego Zgromadzenia Członków dołącza się informacje o planowanym porządku obrad.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmiana w trybie par. 18 pkt 3 i 4 (termin pierwszy),
2) rozpatrywanie sprawozdań ustępujących władz,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Prezesa Zarządu Narodowego Centrum,
5) wybór Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Narodowego Centrum i przeznaczenia jego majątku.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Narodowego Centrum sprawującym władzę pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może liczyć od 3 do 7 członków.
 3. Za wykonywanie obowiązków członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz członkowie zarządu wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona od jednego do trzech Vice – Prezesów Zarządu, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Narodowego Centrum.

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie szczegółowego planu prac zarządu,
  b) planowanie budżetu Narodowego Centrum,
  c) podejmowanie uchwał dotyczących uczestnictwa w organizacjach krajowych i międzynarodowych,
  d) reprezentowanie Narodowego Centrum wobec organów państwa, organizacji społecznych i samorządowych, innych stowarzyszeń oraz wszelkiego typu organizacji międzynarodowych,
  e) bieżące zarządzanie Narodowym Centrum,
  f) ustalenie wzoru pieczęci, symbolu Narodowego Centrum, symbolu legitymacji, odznaczeń itp.,
  g) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
  h) nadzór nad placówkami i instytutami naukowymi powoływanymi przez Narodowe Centrum,
  i) Redakcja „Gazety Tatarskiej” z siedzibą w Gdańsku.

§ 27

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.
 2. Do przyjmowania darowizn na rzecz Narodowego Centrum jak też dotacji, subwencji i innych przychodów wystarczy jednoosobowe oświadczenie Prezesa Zarządu. W przypadku darowizn na rzecz Narodowego Centrum oświadczenie o jej przyjęciu może złożyć każdy członek Zarządu jednoosobowo, na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez Prezesa Zarządu.
 3. O wszystkich zdarzeniach mających wpływ na majątek Narodowego Centrum, członkowie zarządu obowiązani są informować zarząd na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 2. Ze swego grona członkowie komisji wybierają: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Narodowego Centrum z głosem doradczym.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca kontrola prac Narodowego Centrum,
b) przeprowadzanie, co najmniej raz na dwa lata kontroli finansowej i gospodarczej Narodowego Centrum, po uprzednim uzgodnieniu terminu kontroli z Zarządem,
c) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia w przedmiocie absolutorium dla władz Narodowego Centrum,
d) kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
e) składanie, na Walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, sprawozdań z działalności Komisji,
f) składanie do Zarządu Narodowego Centrum wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Majątek Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

§ 30

 1. Majątek Narodowego Centrum powstaje z:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dochodów z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia,
  c) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
  d) ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, licytacji,
  e) nawiązek przyznawanych przez właściwe organy,
  f) środków przekazywanych z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. Zarząd może tworzyć fundusze Narodowego Centrum.
 3. Majątkiem Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej zarządza Zarząd.

§ 31

 1. Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
  b) przekazywać ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Przepisy końcowe

§ 32

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Narodowego centrum może podjąć Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością ¾ ważnie oddanych głosów przy obecności ¾ członków uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
 2. W przypadku likwidacji Narodowego Centrum, cały jego majątek przechodzi na rzecz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP lub organizacji wskazanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.